【2021】BEC猫桃下半年全程班

课程目录

 • 讲义
 • 01.精听精读指导课中级.mp4
 • 01.精听精读指导课中级_ev.mp4
 • 02.2021下半年导学课.mp4
 • 02.2021下半年导学课_ev.mp4
 • 03.第一课 概述.mp4
 • 03.第一课 概述_ev.mp4
 • 04.听力1.mp4
 • 04.听力1_ev.mp4
 • 05.听力2.mp4
 • 05.听力2_ev.mp4
 • 06.听力3.mp4
 • 06.听力3_ev.mp4
 • 07.BEC中级口语1.mp4
 • 07.BEC中级口语1_ev.mp4
 • 08.BEC 中级口语2.mp4
 • 08.BEC 中级口语2_ev.mp4
 • 09.BEC 中级口语3.mp4
 • 09.BEC 中级口语3_ev.mp4
 • 10.阅读1.mp4
 • 10.阅读1_ev.mp4
 • 11.阅读2.mp4
 • 11.阅读2_ev.mp4
 • 12.BEC 写作1.mp4
 • 12.BEC 写作1_ev.mp4
 • 13.阅读3.mp4
 • 13.阅读3_ev.mp4
 • 14.BEC 写作2.mp4
 • 14.BEC 写作2_ev.mp4
 • 15.BEC 写作3.mp4
 • 15.BEC 写作3_ev.mp4
 • 16.总复习.mp4
 • 16.总复习_ev.mp4
淘贝云库www.cy988.net
资源下载
资源下载
观看方式:百度网盘
视频资源大小:15.3 GB
类型:BEC
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录