X而思-王帆 8课时击破记叙文阅读高频考点

 • X而思-王帆 8课时击破记叙文阅读高频考点 百度网盘 VIP会员免费下载。
 • 课程目录:
 • ├──第1讲概括题:文章思路梳理及概括主要内容
 • |   ├──(1)概括题:文章思路梳理及概括主要内容第1段.mp4  42.99M
 • |   ├──(2)概括题:文章思路梳理及概括主要内容第2段.mp4  47.06M
 • |   └──概括题:文章思路梳理及概括主要内容.doc  144.00kb
 • ├──第2讲概括题:中心思想的概括
 • |   ├──(1)概括题:中心思想的概括第1段.mp4  46.67M
 • |   ├──(2)概括题:中心思想的概括第2段.mp4  53.42M
 • |   └──概括题:中心思想的概括.doc  78.00kb
 • ├──第3讲人物题:人物心理情感的变化
 • |   ├──(1)人物题:人物心理情感的变化第1段.mp4  44.86M
 • |   ├──(2)人物题:人物心理情感的变化第2段.mp4  53.37M
 • |   └──人物题:人物心理情感的变化.doc  115.00kb
 • ├──第4讲理解题:标题的理解
 • |   ├──(1)理解题:标题的理解第1段.mp4  54.59M
 • |   ├──(2)理解题:标题的理解第2段.mp4  48.84M
 • |   └──理解题:标题的理解.doc  85.00kb
 • ├──第5讲理解题:句子含义的理解
 • |   ├──(1)理解题:句子含义的理解第1段.mp4  37.68M
 • |   ├──(2)理解题:句子含义的理解第2段.mp4  40.58M
 • |   ├──(3)理解题:句子含义的理解第3段.mp4  30.34M
 • |   └──理解题:句子含义的理解.doc  82.00kb
 • ├──第6讲作用题:句子和段落的作用
 • |   ├──(1)作用题:句子和段落的作用第1段.mp4  10.41M
 • |   ├──(2)作用题:句子和段落的作用第2段.mp4  24.00M
 • |   ├──(3)作用题:句子和段落的作用第3段.mp4  10.99M
 • |   ├──(4)作用题:句子和段落的作用第4段.mp4  36.39M
 • |   ├──(5)作用题:句子和段落的作用第5段.mp4  9.29M
 • |   └──作用题:句子和段落的作用.doc  111.00kb
 • ├──第7讲赏析题:语言的赏析
 • |   ├──(1)赏析题:语言的赏析第1段.mp4  44.47M
 • |   ├──(2)赏析题:语言的赏析第2段.mp4  57.20M
 • |   └──赏析题:语言的赏析.doc  86.00kb
 • └──第8讲思维拓展题
 • |   ├──(1)思维拓展题第1段.mp4  49.61M
 • |   ├──(2)思维拓展题第2段.mp4  50.03M
 • |   └──思维拓展题.doc  95.50kb


淘贝云库www.cy988.net

资源下载此资源下载价格为18积分,VIP免费,请先
在此处显示下载链接
资源下载
下载价格18 积分
VIP免费
在此处显示下载链接
0
显示验证码
没有账号? 注册  忘记密码?

社交账号快速登录