X而思-王帆 小升初阅读写作思维突破班

 • X而思-王帆 小升初阅读写作思维突破班 百度网盘 VIP会员免费下载。
 • 课程目录:
 • ├──第1讲突破一:阅读满分答题公式
 • |   ├──(1)突破一:阅读满分答题公式第1段.mp4  42.33M
 • |   ├──(2)突破一:阅读满分答题公式第2段.mp4  32.52M
 • |   ├──(3)突破一:阅读满分答题公式第3段.mp4  32.67M
 • |   └──突破一:阅读满分答题公式.doc  146.00kb
 • ├──第2讲突破二:阅读答题公式汇总
 • |   ├──(1)突破二:阅读答题公式汇总第1段.mp4  69.22M
 • |   ├──(2)突破二:阅读答题公式汇总第2段.mp4  47.42M
 • |   ├──(3)突破二:阅读答题公式汇总第3段.mp4  8.73M
 • |   └──突破二:阅读答题公式汇总.doc  454.00kb
 • ├──第3讲突破三:文言文学习方法
 • |   ├──(1)突破三:文言文学习方法第1段.mp4  40.35M
 • |   ├──(2)突破三:文言文学习方法第2段.mp4  44.25M
 • |   ├──(3)突破三:文言文学习方法第3段.mp4  37.96M
 • |   ├──讲义.zip  389.89kb
 • |   └──突破三:文言文学习方法.doc  163.00kb
 • ├──第4讲突破四:高分作文必备加分点
 • |   ├──(1)突破四:高分作文必备加分点第1段.mp4  40.59M
 • |   ├──(2)突破四:高分作文必备加分点第2段.mp4  62.84M
 • |   ├──(3)突破四:高分作文必备加分点第3段.mp4  16.56M
 • |   └──突破四:高分作文必备加分点.doc  183.50kb
 • ├──第5讲突破五:语文改革与国学拓展
 • |   ├──(1)突破五:语文改革与国学拓展第1段.mp4  45.48M
 • |   ├──(2)突破五:语文改革与国学拓展第2段.mp4  43.98M
 • |   ├──(3)突破五:语文改革与国学拓展第3段.mp4  29.91M
 • |   ├──讲义.zip  389.89kb
 • |   └──突破五:语文改革与国学拓展.doc  97.50kb
 • └──第6讲突破六:北大学霸的学习习惯
 • |   ├──(1)突破六:北大学霸的学习习惯第1段.mp4  40.22M
 • |   ├──(2)突破六:北大学霸的学习习惯第2段.mp4  44.65M
 • |   ├──(3)突破六:北大学霸的学习习惯第3段.mp4  37.19M
 • |   └──突破六:北大学霸的学习习惯.doc  2.21M


淘贝云库www.cy988.net

获取资料下载地址
获取资料下载地址
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录